Konec jednoduchého crowdfundingu?

Autor LIFTIA
Datum vydání 4. červenec 2023

Skupinové financování, neboli crowdfunding je způsob, kterým mohou nejen zajímavé společnosti, ale také unikátní produkty nebo samotné projekty získat finanční prostředky od široké komunity podporovatelů.

Až do roku 2020 tato forma financování nepodléhala žádné významnější regulaci. Ovšem právě v říjnu 2020 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU (2020/1503) o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky. Po ročním prodloužení původně stanovené lhůty pro národní implementaci tak začínají od 10. listopadu 2023 i u nás platit nová pravidla. Všechny crowdfundingové platformy se tak nyní musí platným podmínkám přizpůsobit a po regulatorní stránce veškeré požadavky splňovat.

Jaké to bude mít praktické dopady na ambiciózní podnikatele, kteří chtějí získat rozvojový kapitál formou crowdfundingu?

Crowdfundingové možnosti v Česku

Na tuzemském trhu existuje hned několik platforem, které se zabývají komunitním financováním. Obecně však můžeme rozlišit různé druhy, a to podle účelu, kterému crowdfunding slouží. Existují tři základní varianty – odměnový, dárcovský a investiční crowdfunding.

V rámci odměnového crowdfundingu přispěvatelé dostanou protiplnění ve formě produktu nebo služby, obvykle za výhodnější “zaváděcí” cenu. Typickým tuzemským představitelem tohoto typu je známá platforma Hithit. Právě Hithit byl v ČR první službou odměnového crowdfundingu, inspirovanou úspěšným americkým Kickstarterem, na kterém dodnes úspěšně vybralo několik miliard dolarů. Samotný Hithit vznikl v roce 2012, původně jako podpora kreativním tvůrcům. Dnes má na kontě již tisíce podpořených projektů a stovky mil. Kč naraisovaných prostředků.

Tuzemským představitelem dárcovského crowdfundingu je například platforma Donio. Donio za dobu svého krátkého působení dokázalo od dárců shromáždit prostředky ve výši téměř tři čtvrtě miliardy korun. U dárcovského crowdfundingu jsou peníze získávány primárně pro charitativní a dobročinné účely, nicméně i na Doniu se více a více prosazují také komerční projekty.

Výhodou platforem, které se zabývají odměnovým a dárcovským crowdfundingem je skutečnost, že pojednávaná regulace se jejich působení nijak nedotkne. Nové nařízení se vztahuje pouze na poslední zmiňovaný typ, tedy investiční crowdfunding.

Typickým představitelem investičního crowdfundingu na tuzemském trhu je platforma Fundlift, Investown či Crowdberry. Fundlift byl první investiční crowdfundingový portál v České republice, který umožnil široké veřejnosti podílet se na úspěchu tuzemských příběhů prostřednictvím finančních investic do emitovaných cenných papírů či investičních certifikátů.

V roce 2019 se crowdfundingu na portále Fundlift zúčastnila také Liberecká technologická společnost HARDWARIO, jejíž kampaň je dodnes považována za jednu z nejúspěšnějších. Právě LIFTIA se na celém projektu crowdfundingu HARDWARIO od začátku podílela, čímž HARDWARIO získalo 8 mil. Kč na financování růstu a rozvoje. Všichni investoři poté byli úspěšně vypořádáni v průběhu loňského roku 2022.

Regulace

Nová regulace se bude týkat právě investičního crowdfundingu – její potřeba zde vychází nejen ze skutečnosti, že tento typ crowdfundingu je velmi příbuzný investování prostřednictvím standardních tržních a kapitálových nástrojů, ale také z toho, že firma je jakožto přímý produkt podpory nejkomplikovanější a nejrizikovější aktivum. V neposlední řadě se taktéž může jednat o reakci na některé kauzy dříve neúspěšných kampaní.

Na investiční platformy si tak brousí zuby regulátor prostřednictvím Zákona č. 96/2022 Sb. Implementace Evropského nařízení o crowdfundingu do Českých zákonů proběhla až v dubnu 2022, s účinností od 29. května 2022.

Samotné získání licencí pro poskytovatele platforem trvá několik měsíců a jedná se o poněkud komplexní a náročný proces. V případě, že by licence nebyla získána včas, tuzemské portály by mohly být ohroženy ze strany zahraničních subjektů, které na základě jednotného evropského pasu mohou jedno povolení využít ve všech členských státech EU. Evropská komise tak období pro získání licence prodloužila o rok – do 10. listopadu 2023. Ještě dnes se tedy nacházíme v tzv. přechodném období.

Samotné nařízení bude aplikováno při financování podnikatelských projektů až do hodnoty 5 mil. EUR. Tato částka je rozhodná pro jeden projekt za 12 kalendářních měsíců. V případě překročení limitu bude investiční crowdfunding vyloučen z oblasti tohoto nařízení a bude dále upravován standardní regulací pro poskytování investičních služeb a pro veřejnou nabídku cenných papírů…

Život portálů pod drobnohledem

Platformy investičního crowdfundingu nově budou muset splňovat obdobné podmínky jako investiční společnosti nebo poskytovatelé platebních služeb… Přísnější podmínky tak jsou nově vyžadovány zejména v oblasti transparentnosti, informovanosti a tedy i ochraně retailových investorů.

Větší důraz bude kladen zejména na informovanost investorů, ať už se bude jednat o nutné zveřejnění informací o samotných investičních platformách, nákladech, finančních rizicích a poplatcích, o kritériích výběru financovaných projektů, o povaze nabízených služeb a rizicích s nimi spojených. Za samozřejmou poté považujeme povinnost vypracovávat ke každému projektu informační dokumentaci pro plnou informovanost potenciálních investorů. Při úvěrovém crowdfundingu navíc bude vyžadována míra selhání financovaných projektů, což má sloužit jako indikátor úspěšnosti projektů, které si platforma vybírá a finančně podporuje.

Na celý investiční crowdfunding a vše s ním spojené bude dohlížet sama ČNB. V případě porušení pravidel poté právě ona může pozastavit nebo zakázat buď samotnou nabídku financování, nebo celou investiční platformu. Na tyto krajní případy však s největší pravděpodobností nedojde. Nejspíše se však (zejména ze začátku) setkáme pár finančními pokutami.

Dopady a co bude jinak?

Nové nařízení přináší jasné pokyny, kterými se mají crowdfundingové platformy řídit, a to s cílem chránit investory a přitom poskytnout malým a středním podnikům více příležitostí k financování svého růstu a rozvoje. 

Díky nové regulaci budou potenciální investoři lépe chráněni před nekalými praktikami. To hodnotíme velmi pozitivně zejména s přihlédnutím na skutečnost, že crowdfunding je zaměřen primárně na nezkušené, retailové investory. Celý trh crowdfundingu tak získá vyšší kredibilitu, více se zpřehlední a bude transparentnější. To v konečném důsledku povede ke zvýšení poptávky po investicích a většímu objemu získaného kapitálu.

Malým a středním podnikům tak bude usnadněn přístup ke komunitnímu financování v období raného rozvoje, tedy v období, kdy se samotné podnikání rozjíždí a standardní formy bankovního, ale i soukromého kapitálu nejsou pro ambiciózní lídry dostupné. Jedná se tím pádem o zásadní krok, jenž může podpořit růst a inovace v národním i mezinárodním měřítku.

Pro samotné platformy bude nová regulace samozřejmě znamenat více byrokracie, na druhou stranu se společně s licencí od ČNB otevře možnost poskytovat crowdfunding na mnohem větším trhu, totiž ve všech státech Evropské unie. A naopak – tuzemským investorům bude umožněno podílet se také na zajímavých mezinárodních projektech.

Zajímá vás financování rozvoje s pomocí crowdfundingu?

V LIFTIA získáváme kapitál pro firmy a jejich lídry, aby naplnili svůj potenciál. Novou regulaci jednoznačně vítáme. Věříme, že se pro naše klienty crowdfunding nově může stát vhodnějším a legitimnějším nástrojem financování než tomu bylo doposud.

Pokud se i vy chcete připojit k růstovým, ambiciózním příběhům nebo máte zájem o více informací, rezervujte si s námi schůzku, na které můžeme společně probrat vaše představy o budoucím rozvoji vaší firmy.